Allmänhet Vårdpersonal
Allmänhet Vårdpersonal

Tambocor

Tambocor - säker effekt

Tambocor (flekainid) tillhör klass 1C antiarytmikagruppen enligt Vaughan Williams klassificering. Klass 1C antiarytmika är en grupp läkemedel med membranstabiliserande effekt som blockerar natriumkanalerna i hjärtat dosberoende. Följden blir långsammare retledning samt en minskad kontraktilitet. Tambocor påverkar inflödet av natriumjoner under depolarisationen, men påverkar inte repolarisationen. Retledningshastigheten sänks i hela hjärtat, med störst effekt i Hisbunt och purkinjefibrerna.1

De elektrofysiologiska effekterna av Tambocor syns på EKG:t som en förlängning av PR-intervallet och en breddökning av QRS-komplexet. Till följd av Tambocors effekt på depolarisationen förväntas en breddökning av QRS-komplexet på ca 15-20%. Tambocor förlänger inte repolarisationen av aktionspotentialen (se figur). hjärtat, men detta kan alltså rytmstabiliserande läkemedlet Tambocor.

Bibehåller sinusrytm och förebygger återfall av förmaksflimmer

Tambocor (flekainid)har visats signifikant reducera antalet förmaksflimmerattacker och förlänger tidsintervallet mellan attackerna.²  ESC rekommenderar flekainid som ett förstahandsvall till patienter med paroxysmalt förmaksflimmer utan strukturell hjärtsjukdom.3

I en studie från 1989 visade man att medeltiden till första episoden av paroxysmalt förmaksflimmer ökades femfaldigt för patienter som behandlades med flekainid jämfört med placebo (14,5 dagar mot 3 dagar, p<0,001, se figur).2

Medelintervallet mellan flimmerattacker var för flekainidbehandlade patienter fyra gånger så långt som hos placebobehandlade patienter (27 dagar mot 6,2 dagar, p<0,001, se figur).2

En säker behandling till rätt patient

En meta-analys som genomfördes 2004 omfattade 122 prospektiva studier.4 Dessa inkluderade 4822 patienter (totalt 2015 patientår) avseende användningen av Tambocor till patienter med supraventrikulära arytmier utan strukturella hjärtsjukdomar. Studien visar tydligt att användningen av Tambocor till denna patientgrupp är säker.

Biverkningarna av Tambocor vid behandling av patienter med förmaksflimmer utan strukturell hjärtsjukdom är vanligen milda och övergående. Tambocor påverkar inte den fysiska prestationsförmågan. Risk för proarytmisk biverkan förekommer framförallt hos patienter med strukturell hjärtsjukdom och/eller nedsatt vänsterkammarfunktion.

I en databasstudie omfattande 141 500 patienter från Danmark som publicerades 2009 visade sig flekainid, liksom övriga antiarytmika ha en lägre mortalitet än den obehandlade studiepopulationen.  Flekainid var det antiarytmika som uppvisade den lägsta mortaliteten (se figur).5

Tambocor ger ökad livskvalitet

Flekainid förbättrar livskvaliteten hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer.6


1. Nappi et al, Flecainide: a new prototype antiarrhytmic agent. Pharmacotherapy 1985;5:209-21
2. Anderson et al, Prevention of symptomatic recurrences of paroxysmal atrial fibrillation in patients initially tolerating antiarrhythmic therapy. A multicenter, double blind, crossover study of flecainide and placebo with transtelephonic monitoring. Flecainide Supraventricular Tachycardia Study Group. Circulation 1989;80;1557-70
3. AHA/ACC/ESC Guidelines 2006. European Hearth Journal 2001;22:1852-1923
4. Wehling, Meta-analysis of flecainide safety in patients with supraventricular arrhythmias. Arzneimittelforschung 2002;52:507-14
5. Andersen et al, Antiarrhythmic therapy and risk of death in patients with atrial fibrillation: a nationwide study. Europace 2009;11(7):886-91
6. Guédon-Moreau L et al, Impact of the control of symptomatic paroxysmal atrial fibrillation on health-related quality of life, Europace, 2010;12: 634–42